uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, przeróbka
 osadów i odpadów, oczyszczanie gazów odlotowych i
 powietrza, dostarczanie instalacji dla przemysłu
 farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego,
 gazowego, przeróbki tw. sztucznych i in.
 


Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów

Kompetencja i niezawodność techniki Linde
Firma Linde-KCA-Dresden GmbH, stuprocentowa spółka koncernu Linde AG, scala opracowany i wypróbowany praktycznie na budowach krajowych i zagranicznych od ponad 25 lat know-how w dziedzinie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w grupie roboczej
technik procesowych i budowy instalacji oraz w Linde-KCA. W zależności od postawionego zadania i warunków miejscowych są stosowane własne technologie opracowane przez firmę lub rozwiązania standardowe. Rozpoczynając na początku lat siedemdziesiątych od stosowania czystego tlenu do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, obecnie dostępne są kolejne metody obróbki ścieków, np. przy rozbudowie oraz modernizacji istniejących już oczyszczalni czy przy oczyszczaniu ścieków przemysło-
wych silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Punkt ciężkości stanowią biologiczne metody oczyszczania, które są uzupełniane, w zależności od wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków, zarówno metodami fizycznego, jak i chemicznego ich doczyszczania, a także urządzeniami do obróbki i usuwania osadów.

O kompetencji i niezawodności techniki firmy Linde świadczy ogólnoświatowa sieć ponad 400 instalacji referencyjnych o różnej wielkości i zakresie działania. Zakres działań rozciąga się od oczyszczania wstępnego i częściowego, aż do odzysku wody z oczyszczonych ścieków i wtórnego jej wykorzystania jako wody użytkowej. Tania rozbudowa i modernizacja już istniejących instalacji jest tak samo ważna jak budowa nowych, wielostopniowych oczyszczalni, także w trudnych warunkach terenowych. Zrealizowano kompletne instalacje, a także rozbudowano kolejne stopnie w istniejących oczyszczalniach ścieków o rzędzie wielkości równym od 10 000 RLM do 12 500 000 RLM jak np. w Hyperion (Los Angeles).

Jako przedsiębiorstwo projektujące i budujące oczyszczalnie ciągle poszerzamy i rozwijamy nasze technologie i metody oczyszczania ścieków, zarówno w ramach programów badawczo-rozwojowych w naszym centrum badawczym jak i we współpracy z instytutami naukowo-badawczymi oraz ze szkołami wyższymi bądź też firmami partnerskimi.
Zakres naszych świadczeń dostosowany jest do życzeń klientów i rozciąga się od doradztwa poprzez dostawę od poszczególnych komponentów instalacji, aż do kompletnych oczyszczalni oddawanych „pod klucz” z jednej ręki.

Doświadczenie i kompetencja firmy Linde w technice oczyszczania ścieków
Projektujemy i budujemy kompletne oczyszczalnie, jak również poszczególne ich stopnie do oczyszczania ścieków z:

gmin i związków gmin
rafinerii i fabryk petrochemicznych
przemysłu chemicznego i farmaceutycznego
zakładów celulozowych i papierniczych
stalowni i koksowni
przemysłu spożywczego i napojów
zakładów utylizacji padliny
przemysłu włókienniczego i chemicznego czyszczenia
produkcji części elektronicznych i powierzchniowej obróbki metali


Nasza oferta usług:

badania wstępne w skali półtechnicznej oraz próby z zastosowaniem pilotowych instalacji przenośnych
opracowanie koncepcji
projektowanie i doradztwo
uzyskiwanie pozwoleń
engineering, dostawa; montaż i rozruch mechaniczny oraz elektryczny i sterowania kompletnych instalacji lub poszczególnych stopni
generalny wykonawca przy realizacji inwestycji „pod klucz”
koncepcje finansowania inwestycji
szkolenie kadry pracowniczej
długoterminowy nadzór poprzez umowy serwisowe


Wybrane technologie i metody


Metoda – LINDOX®

Metoda– LINDOX® jest procesem osadu czynnego z napowietrzaniem czystym tlenem w zamkniętych, kaskadowych zbiornikach osadu czynnego. Stosuje się ją przy biologicznym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych. Nie wymaga dużej po-wierzchni, wyróżnia się wysoką wydajnością w danym czasie i przy danej objętości, niskim zużyciem energii, minimalną ilością gazów odlotowych, jak i dającym się dobrze zagęszczać i odwadniać osadem nadmiernym. Dobrze dostosowuje się do dużej i zmiennej ilości ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń. Można ją korzystnie stosować zarówno w ograniczonych, wrażliwych warunkach terenowych jak i w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
Potrzebny tlen dostarczany jest w formie płynnej samochodami-cysternami lub w formie gazu za pomocą rurociągów, albo też wytwarzany jest na miejscu w urządzeniach niskich temperatur lub urządzeniach adsorbcyjnych zmiennego ciśnienia.

Metoda LINPOR®

Charakterystyczną cechą metody LINPOR® jest zastosowanie w klasycznych komorach osadu czynnego wyposażonych w system napowietrzania sprężonym powietrzem swobodnie przemieszczającego się materiału nośnego w formie wysoko porowatych piankowych sześcianów (kostek), na którym zasiedla się błona biologiczna o wysokim stężeniu mikroorganizmów. Ponieważ praktycznie możliwe jest zachowanie wszystkich sprawdzonych i standardowych konstrukcji i maszyn oczyszczalni o konwencjonalnym procesie osadu czynnego, technologia ta kwalifikuje się zarówno do nowych oczyszczalni jak i do rozbudowy i modernizacji już istniejących oczyszczalni z komorami osadu czynnego, często bez dodatkowych przedsięwzięć budowlanych.

Metoda LINPOR®-C stosowana jest do efektywnego rozkładu zanieczyszczeń organicznych i sprawdziła się szczególnie przy ściekach przemysłowych, przy oczyszczaniu których często występuje puchnięcie osadu czynnego, jak np. przy ściekach z fabryk celulozy.

Atrakcyjność metody LINPOR®-CN jest szczególnie widoczna w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, która pozwala nie tylko na zwiększenie stopnia rozkładu związków węgla w ściekach ale także na dodatkową eliminację azotu poprzez nitryfikację i denitryfikację w istniejących już oczyszczalniach, z reguły bez nowych przedsięwzięć budowlanych.

Metoda LINPOR®-N przystosowana jest do nitryfikacji i doprowadzenia do szczególnie wysokiego stopnia oczyszczenia słabo zanieczyszczonych organicznie ścieków, jak np. odpływy konwencjonalnych biologicznych oczyszczalni. Pracuje z całkowicie przyczepioną do podłoża niepływającą masą biologiczną i nie wymaga ani osadników wtórnych ani recyrkulacji osadu nadmiernego.


Konwencjonalne metody osadu czynnego


Obok opatentowanych metod LINDE, firma LINDE-KCA projektuje i buduje oczyszczalnie biologiczne przy wykorzystaniu zwykłych dostępnych na rynku instalacji napowietrzających o różnych, dostosowanych do danego rozwiązania komorach napowietrzania osadu czynnego. Zakres zastosowania stanowią urządzenia począwszy od eliminacji węgla organicznego, poprzez urządzenia nitryfikujące i denitryfikujące, aż po daleko sięgającą eliminację biogenów.

Oryginalnym rozwiązaniem firmy Linde jest instalacja do strumieniowego napowietrzania, znajdująca zastosowanie szczególnie przy oczyszczaniu wysoko stężonych ścieków organicznych. Metoda ta jest realizowana przede wszystkim jako metoda biologicznego oczyszczania w zbiornikach zamkniętych.

Proces beztlenowy LARAN®

Przy oczyszczaniu silnie stężonych ścieków organicznych ekonomicznym okazał się proces wstępnego anaerobowego (beztlenowego) oczyszczania, podczas którego związki organiczne bez dostępu powietrza przekształcają się w użyteczny, energetycznie bogaty biogaz. Zależnie od pochodzenia ścieków surowych i ich specyfiki stosuje się tutaj różne rozwiązania reaktorów. Firma Linde zajmuje się od ponad 15 lat zastosowaniem techniki beztlenowej do oczyszczania ścieków i przeróbki substancji stałych. W tym czasie opracowano i zastosowano różne systemy reaktorów. W ten sposób firma Linde jest w stanie zastosować odpowiednią technologię beztlenową do każdego postawionego zadania. Pod rynkową nazwą LARAN® ta technologia spotkała się z uznaniem i znalazła zastosowanie na całym świecie.

LARAN®- Reaktor o stałym złożu
Ten typ reaktora o obiegowym przepływie z góry na dół okazał się całkowicie skuteczny przy ściekach z gorzelni i z przemysłu produkcji pasz. W celu wyrównania obciążeń szczytowych i zapewnienia dobrego tarnsportu substancji (ścieki – błona biologiczna-ścieki), ścieki przepływają przez porowate wypełnienie złoża z tworzywa sztucznego o dużej powierzchni specyficznej zasiedlone przez anaerobowe mikroorganizmy, przy-czym ilość krążących w obiegu ścieków jest wielokrotnością dopływu.

LARAN®- reaktor UASB
Reaktor tego typu znalazł zastosowanie przy nisko obciążonych ściekach. Przy tym należy jednak zwrócić uwagę na ważne warunki brzegowe, które dopiero umożliwiają rozrost granulowanej masy biologicznej. Tak więc ścieki nie powinny zawierać żadnych flotujących substancji stałych, olejów lub tłuszczów. Głównym zakresem zastosowań jest przede wszystkim przemysł papierniczy, browarniczy oraz przemysł przetworu ziemniaków.

LARAN® reaktor cyrkulacyjny
Ten typ reaktora sprawdził się przy oczyszczaniu wysokostężonych mediów bogatych w stałe substancje. Poprzez wtłaczanie biogazu zaindukowany zostaje, za pomocą efektu pompy mamutowej, pionowy przepływ cyrkulacyjny, który jednocześnie uniemożliwia powstawanie kożucha z zanieczyszczeń. Następną istotną zaletą tego reaktora jest biochemiczne hamowanie tworzenia się H2S zintegrowane z cyrkulacją biogazu, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie biogazu bez jego dodatkowego odsiarczania.


Przeróbka osadów


Firma Linde dysponuje dużym doświadczeniem w przeróbce osadów ściekowych od ich zagęszczania poprzez stabilizację, aż do końcowego odwadniania z ponad 50 zrealizowanych i działających oczyszczalni. Do tego zalicza się odwadnianie nieorganicznych i organicznych osadów za pomocą dekanterów i wirówek, jak również zastosowanie przez firmę Linde opracowanej metody do biologicznej stabilizacji osadów.

Do stosowania w mniejszych oczyszczalniach szczególnie nadaje się aerobowo-termofilowa stabilizacja osadów, tzw. proces TAS. Poprzez zastosowanie powietrza lub tlenu technicznego osad jest stabilizowany, a poprzez znaczne podniesienie temperatury jest równocześnie higienizowany. Na większych oczyszczalniach ścieków stosuje się metodę podwójnej stabilizacji osadów. tzw. proces DS. Poprzez kombinację tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadu osiąga się trwałość stabilizacji osadów przy znacznie mniejszej objętości reaktorów w porównaniu do klasycznej, beztlenowej stabilizacji. Na dużych oczyszczalniach do anaerobowej sta-bilizacji osadów firma Linde stosuje reaktor cyrkulacyjny LARAN®. Zalety tego reaktora dotyczą w równym stopniu jego stosowania przy oczyszczaniu ścieków jak i przy fermentacji osadów ściekowych.


Innowacyjne rozwiązania specjalne i rozwiązania
   kompletne

Poprzez długoletnie, praktyczne doświadczenia, przede wszystkim w branżach rafineryjnej, petrochemicznej, koksowniczej, a również w przemyśle celulozowym i papierniczym firma Linde osiągnęła odpowiedni know-how. Przy zastosowaniu technicznych procesów takich jak:

strącanie i flokulacja
flotacja
filtracja
odpędzanie substancji lotnych
adsorpcja
chemiczne utlenianie

firma Linde opracowuje i realizuje rozwiązania dla przemysłu i na potrzeby gospodarki komunalnej. Jeżeli problemy ze ściekami, nie dające się rozwiązać za pomocą standardowych metod z powodu rodzaju ścieków, wymagań co do stopnia ich oczyszczenia lub z powodu warunków lokalnych, wtedy najczęściej jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie wielu stopni oczyszczania lub oczyszczanie poszczególnych strumieni ścieków co umożliwia także wykorzystanie efektów synergicznych.

Dla wysoko zanieczyszczonych ścieków metalami ciężkimi, np. z produkcji płytek drukowanych, przemysłu galwanicznego i elektrycznego, biosorpcyjny proces METEX® oferuje atrakcyjne rozwiązanie problemu, w którym nie występują kosztowne i wątpliwe ekologicznie specjalne chemikalia. Ścieki zanieczyszczone metalami ciężkimi prowadzone są w przeciwprądzie przez beztlenowe złoże osadowe. Metale ciężkie zatrzymywane są w złożu osadowym poprzez współdziałanie reakcji sorpcji i strącania. Trwałość wypełnienia reaktora wynosi z reguły wiele lat, przy czym w złożach osadowych uzyskuje się tak wysokie stężenia metali, że szczególnie dla metali wartościowych opłacalna staje się ich regeneracja.

Z sukcesem zrealizowany know-how na całym świecie

Lista referencyjna urządzeń technicznych do ochrony środowiska, do których zalicza się obok oczyszczalni ścieków także mechaniczno-biologiczna przeróbka osadów i odpadów oraz urządzenia do fizyko-chemicznego oczyszczania powietrza odlotowego i gazów, obejmuje na całym świecie ponad 400 z sukcesem zrealizowanych instalacji.

Do tego zalicza się zarówno największa oczyszczalnia na świecie w Los Angeles / USA, jak i również niemieckie miasta Norymberga i Aachen, każde z dwoma oczyszczalniami naszej produkcji. Zakłady celulozowe i fabryki papiernicze w Europie, USA i Azji zaufały koncepcjom rozwiązań techniki oczyszczania ścieków firmy LINDE w równym stopniu jak i przemysł przetwórczy ropy naftowej w wielu krajach, gdzie pozytywne doświadczenia z pierwszymi oczyszczalniami doprowadziły wielokrotnie do kolejnych zleceń.

Nasze powiązanie z koncernem Linde i jego ogólnoświatową prezencją jak i długoletnie doświadczenia kooperacyjne z miejscowymi partnerami w wielu krajach umożliwiły nam realizację częściowych oraz całościowych rozwiązań przy optymalnych warunkach dla klienta. Do realizacji projektów w zakresie oczyszczania ścieków stoją do Państwa dyspozycji z kompetentną kadrą techniczną obok ośrodków w Dreźnie i Monachium (D) również nasze filie, firmy z naszym udziałem i biura łącznikowe firmy LINDE budującej instalacje przemysłowe w USA, Australii, Chinach, Afryce Południowej, Francji, Wielkiej Brytanii, Indiach, Korei, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Posiadamy również siedziby zajmujące się techniką odpadów w Bôle (CH) i w Linzu (A).


Mechaniczno-biologiczna obróbka odpadów

Know-how na dziś i jutro

Firma Linde-KCE-Dresden GmbH, stuprocentowa spółka koncernu Linde AG, wspólnie z firmą Linde BRV Biowaste Technologies AG, poprzez przejęcie technologii oraz doświadczeń gałęzi produkcyjnej „mechaniczno-biologicznych systemów obróbki odpadowych” firmy Austrian Energy & Environment, stała się czołowym przedsiębiorstwem w zakresie mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów.

Obszerność opracowanych przez nas i udokumentowanych istniejącymi obiektami procesów oraz technologii służących do mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów jest jedyną w swoim rodzaju i tworzy podstawę naszego wielozakresowego oraz specyficznego dla danego projektu rozwiązywania problemów. Budowa oczyszczalni ścieków i osadów należy do zakresu oferowanych przez nas usług już od 1971 roku. Dzięki anaerobowej obróbce odpadów (fermentacji) w 1980 roku zakres tych prac powiększył się o bardzo ważną dyscyplinę. W 1983 roku został oddany do eksploatacji pierwszy obiekt z reaktorem o objętości 500 m³, służący do wytwarzania biogazu z odpadów. Do dzisiejszego dnia zrealizowaliśmy liczne instalacje fermentacji odpadów i produkcji biogazu, jak również instalacje służące do sortowania oraz kompostowania różnego rodzaju odpadów. Jako przedsiębiorstwo budujące takie obiekty specjalizujemy się w technice procesów przeróbki odpadów i osadów, rozwijamy i poszerzamy stale naszą paletę procesów i technologii.

Ponad 20-letnie doświadczenie w planowaniu, realizacji, uruchamianiu i długoletnim nadzorze nad ponad 60 obiektami referencyjnymi gwarantuje ekonomiczność oraz bezpieczeństwo podczas realizowanych przez nas instalacji. Czy sortowanie odpadów, ich separacja lub biologiczna przeróbka (fermentacja, kompostowanie) – firma nasza proponuje Państwu rozwiązania z pierwszej ręki, pochodzące z rozległej palety naszych procesów i technologii oraz oferujemy kompletne instalacje „pod klucz”.

Projektujemy i realizujemy instalacje 
dla następujących odpadów


odpady biologiczne z zbiórki selektywnej
odpady pozostałe (odpady ze zbiórki selektywnej, nie podlegające
  przeróbce)

odpady mieszane/odpady pochodzące z gospodarstw domowych
odpady z przemysłu pokrewne odpadom z gospodarstw domowym
odpady z obiektów gastronomicznych
różnorodne biologiczne odpady poprodukcyjne
odpady z targów i miejsc handlowych
odpady ogrodowe oraz odpady zielone
gnojowice
osady ściekowe


Oferta naszych usług

próby w skali półtechnicznej oraz próby z ruchomymi instalacjami pilotowymi
doradztwo, planowanie
uzyskiwanie pozwoleń (BImSchG– federalne prawo ochrony imisji)
projektowanie, dostawa oraz rozruch obiektów
generalny wykonawca przy realizacji inwestycji „pod klucz”
koncepcje finansowania inwestycji
długoterminowy nadzór poprzez umowy serwisowe

Nowoczesne technologie i procesy

Fermentacja mokra

Jedno- lub dwustopniowe technologie fermentacji mokrej o procesie termofilnym lub mezofilnym w zależności od przerabianego odpadu, umożliwiają wysoką produkcję biogazu. Wyróżniają się one przez automatyczne oddzielanie szkodliwych substancji podczas mokrej wstępnej obróbki przygotowawczej (suspenser oraz sito bębnowe) oraz poprzez bezpieczne stosowanie odpadów w zamkniętych systemach. Charakterystyczną cechą naszej technologii jest reaktor fermentacyjny, z wewnętrznym mieszaniem odpadów za pomocą biogazu poprzez prowadzącą rurę centralną.

Pozostałości po fermentacji pochodzące z takich instalacji do mokrej fermentacji odpadów są ubogie w szkodliwe związki i tworzą bazę do wyrobu wysokowartościowych kompostów.

Proces mokrej fermentacji jest stosowany przede wszystkim do wspólnej fermentacji odpadów biologicznych z osadami ściekowymi, jak również z rolniczymi produktami ubocznymi (gnojowicami).
Pozostałości po fermentacji pochodzące z takich instalacji do mokrej fermentacji odpadów są ubogie w szkodliwe związki i tworzą bazę do wyrobu wysokowartościowych kompostów.
Proces mokrej fermentacji jest stosowany przede wszystkim do wspólnej fermentacji odpadów biologicznych z osadami ściekowymi, jak również z rolniczymi produktami ubocznymi (gnojowicami).

Fermentacja sucha

Fermentacji sucha jest procesem termofilnym lub mezofilnym, który przebiega w zamkniętym, o kwadratowym przekroju poprzecznym fermentatorze o przepływie tłokowym. Zazwyczaj przed tym fermentatorem stosuje się wstępne aerobowe kompostowanie odpadów w celu hydrolizy i zakwaszenia odpadów. W reaktorze mogą być obrabiane odpady o zawartości suchej masy w substracie fermentacyjnym od 15% do 45%.

Proces ten jest szczególnie przydatny do obróbki utwardzonych odpadów (z dużą zawartością suchej masy), takich jak odpady pozostałe lub odpady mieszane; jest on również stosowany do fermentacji odpadów biologicznych oraz przemysłowych.

Kompostowanie w pryzmach

Procesy te bazują technologicznie na wypróbowanym systemie zautomatyzowanej techniki obrotowego przerzucania pryzm z wymuszonym napowietrzaniem okresowym. Jako system przerzucania obrotowego mogą być stosowane zarówno proste systemy wędrujących pryzm, jak również systemy automatyczne i programowalne systemy zwrotne.

Proces ten jest stosowany zarówno do kompostowania odpadów biologicznych, jak również do kompostowania odpadów pozostałych lub odpadów mieszanych.
Nadaje się on szczególnie do przeróbki dużej masy odpadów, która często występuje podczas obróbki odpadów pozostałych.

Kompostowanie tunelowe

Kompostowanie tunelowe jest procesem przebiegającym w zamkniętym i napowietrzanym pod ciśnieniem reaktorze. Przebieg procesu jest zautomatyzowany.
Załadowywanie i opróżnianie tunelu może przebiegać zarówno za pomocą maszyn i zautomatyzowanie, jak również prostą metodą za pomocą ładowarki kołowej.
Do załadunku używa się albo specjalnej maszyny do załadunku tunelu, albo systemu przenośników taśmowych. Opróżnianie przebiega przede wszystkim za pomocą systemu przesuwnego dna lub ładowarki kołowej.
Kompostowanie tunelowe jest ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem dla odpadów, których ilość wynosi nawet od 3 000 ton rocznie.
Obok kompostowania odpadów biologicznych najlepiej sprawdza się ten proces przy stabilizacji odpadów pozostałych po segregacji oraz przy kompostowaniu resztek z procesu fermentacji.

Moduły intensywnego kompostowania

Ten sposób kompostowania opiera się na quasi-dynamicznym procesie i posiada budowę modułową. Materiał jest wprowadzany automatycznie za pomocą spiralnego systemu i może być, zgodnie z postępującym procesem kompostowania, automatycznie przemieszany lub wyprowadzony z systemu. Dzięki obiegowi materiału możliwa jest ciągła jego homogenizacja oraz wyrównanie zanikania procesu gnilnego. Automatyczne przemieszanie łącznie z napowietrzaniem procesu kompostowania pozwalają na przeróbkę różnorodnych odpadów, takich jak odpady biologiczne, odpady zielone, organiczne frakcje odpadów z gospodarstw domowych oraz odwodnionych resztki pofermentacyjnych.
Proces ten, dzięki swojej modułowej budowie, nadaje się przede wszystkim do mniejszych i średnich ilości przetwarzanych odpadów.

Innowacyjne komponenty i części urządzeń

Obok biologicznych procesów i technologii do obróbki odpadów dysponujemy całym spektrum specjalnych komponentów i maszyn przede wszystkim w zakresie sortowania, przygotowania i obróbki odpadów. Są one przez nas samych stosowane zarówno jako komponenty naszych całościowych rozwiązań, jak również w przeważającej części wprowadzane na rynek jako oddzielne produkty.

Oferujemy następujące produkty:

sito spiralne – BKS
do efektywnego rozdzielania i frakcjonowania różnorodnych odpadów (np. odpady biologiczne z lekkich opakowań oraz folii)

instalacja do obróbki resztek produktów spożywczych
z młynem młotkowym (typ „Elefant”/„Słoń”)

separator ślimakowo-tnący
(typ „Hai”/„Rekin”) do rozpakowywania płynnych i pastowatych odpadów produktów spożywczych, jak również do rozdzielania i odwadniania odpadów z masarni

sito bębnowe
jako mocna konstrukcja sitowego bębna do przesiewania i frakcjonowania różnorodnych odpadów

mieszalnik bębnowy
do lepszego roztwarzania, przygotowywania oraz wyrównania składu strumieni odpadów (np. dodawanie osadów ściekowych do odpadów pozostałych)

systemy do oczyszczania powietrza odlotowego
do doprowadzania i odprowadzania powietrza, kondycjonowanie powietrza w skruberach i odwadnianie na filtrach

biofiltry
jako filtry powierzchniowe lub w formie kontenerów wypełnione wysoko aktywnym materiałem filtrującym.


Skutecznie realizowany know-how na całym świecie

Dzięki realizacji na całym świecie ponad 400 instalacji z dziedziny ochrony środowiska do obróbki odpadów i do oczyszczania ścieków, jak również do oczyszczania spalin i zanieczyszczonego powietrza odlotowego, firma Linde może pochwalić się obszernym know-how w zakresie inżynierii środowiska.

Dzięki temu jesteśmy w stanie w jak najlepszy sposób uwzględnić i zaoferować obok głównej technologii do obróbki odpadów również usługi związane z technologiami do oczyszczania ścieków i powietrza odlotowego, a także do uzdatniania biogazu i jego optymalnego wykorzystania.

Instalacje do mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów zostały przez nas oddane do eksploatacji nie tylko w Niemczech, Austrii oraz w Szwajcarii, lecz również w wielu innych krajach Europy , Azji i Ameryki. Łącznie znajdą Państwo na naszej liście referencyjnej ponad 60 obiektów zajmujących się mechaniczno-biologiczną obróbką odpadów. Wśród nich na liście tej figuruje pierwsza wielkotechniczna kompostownia dla odpadów biologicznych ze zautomatyzowaną techniką obrotową wybudowana w mieście Kempten/Schlatt. Naszym dziełem jest również największa obecnie na świecie kompostownia w Bangkoku/Tajlandia, którego dzienna wydajność wynosi 1.200 ton. Oba obiekty są prawdziwym postępem w rozwoju tej dziedziny ochrony środowiska. Połączenie się w koncern Linde, a także nasza własna struktura firmy umożliwiają nam, znaczącemu w Niemczech przedsiębiorstwu projektowo-wykonawczemu, realizować na całym świecie obok dostarczania interesujących pakietów technologii również gotowe obiekty różnorodnej wielkości do obróbki odpadów.

Oprócz kompetentnych ośrodków w Dreźnie (D), Bôle (CH), Linz (A), Dobritz (D), zajmujących się różnorodnymi aspektami mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów, w każdej chwili odpowiedzą Państwu na pytania dotyczące oczyszczania ścieków pracownicy firmy Linde-KCA-Dresden z biura w Monachium. Poza tym do dyspozycji Państwa są na całym świecie infrastruktury koncernu Linde z firmami siostrzanymi, udziałowcami oraz przedstawicielstwami handlowymi, przykładowo w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Afryce Południowej, Francji, Wielkiej Brytanii, Indiach, Korei, Malezji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Republice Czeskiej oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.