GTV mbH, Bodelshausen - Niemcy
odzysk klejonek z procesów odklejania i ich wtórne wykorzystanie w procesie klejenia osnów - urządzenie do ultrafiltracji

Niniejszym przedstawiamy ekonomiczne i ekologiczne korzyści ze stosowania systemu do odzysku syntetycznych klejonek i ich wtórnego wykorzystania w procesach klejenia. Wszystkie przedstawione dane bazują na wielkościach uzyskanych z praktyki z zakładów wyposażonych w urządzenia firmy GTV mbH. Ponadto istnieje możliwość zwiedzenia jednego z takich zakładów.

ODZYSK I WTÓRNE WYKORZYSTANIE KLEJONKI

Krosna tkackie o wysokiej wydajności mogą wtedy szybko się zamortyzować, jeśli będą w pełnym stopniu wykorzystywane, tj. pracują bez postojów. Faktorem zapewniającym minimalne przestoje krosien powodowane zrywaniem wątka lub osnowy jest uzyskanie szczególnie gładkiej przędzy osnowy. Z innej strony naniesiona powłoka klejonki musi być odporna na zmiany temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach tkalni. To stanowi o wyborze rodzaju klejonki. Niebagatelnym elementem przy wyborze klejonki stanowi także powstawanie kurzu na tkalni w procesie tkania. Kolejnym ważnym faktorem jest łatwość i racjonalność procesu odklejania. Podstawowym elementem przyjmowanym za standard jest prawie całkowite usunięcie (spranie) klejonki z tkaniny. Aczkolwiek nie wszystkie rodzaje łatwo spieranych klejonek nadają się w jednakowym stopniu do ich odzysku a zarazem do ich wtórnego wykorzystania.

Opracowany przez firmę GTV mbH system odzysku klejonki przy pomocy ultrafiltracji i jej wtórnego wykorzystania został wielokrotnie zastosowany w praktyce. W dołączonej liście referencyjnej zostały wymienione firmy, w których z pełnym powodzeniem pracują takie urządzenia i przynoszą ekonomiczne i ekologiczne korzyści tym firmom.

Przegląd klejonek:

Klejonki naturalne, odklejanie enzymatyczne lub oksydatywne; odzysk i wtórne wykorzystanie całkowicie nieopłacalne
- skrobia - ładunek ChZT = 900 - 1000 mg O2/l

Klejonki półsyntetyczne
, odklejanie enzymatyczne lub oksydatywne; odzysk i wtórne wykorzystanie mało lub całkowicie nieopłacalne, występuje bardzo często biofouling membran, tylko CMC spieralne wodą - odzysk możliwy, lecz kłopotliwy
- skrobia modyfikowana - ładunek ChZT = 1100 mg O2/l
- CMC - ładunek ChZT = 700 - 800 mg O2/l

Klejonki syntetyczne
, odzysk i wtórne wykorzystanie opłacalne
- PVA - ładunek ChZT = 1500 - 1700 mg O2/l
- Akrylaty - ładunek ChZT = 1000 - 1300 mg O2/l
- żywice poliestrowe - ładunek ChZT = 1600 - 1700 mg O2/l

Najczęściej stosowane klejonki syntetyczne nadające się do ich odzysku:
- czysty PVA
- mieszanka PVA-akrylat
- czysty akrylat

Zalety odzysku i wtórnego wykorzystania klejonek syntetycznych:

Klejenie bez odzysku klejonki Klejenie z wtórnym wykorzystaniem odzyskanej klejonki
Klejonki skrobiowe Klejonki syntetyczne
   

Stopień nanoszenia klejonki (%)

Bawełna                           12 % Bawełna                              8 -  9 %
Bawełna / poliester           14 % Bawełna / poliester            10 - 11 %
   
wysoki stopień naniesienia klejonki niski stopień naniesienia klejonki
duże ścieranie małe ścieranie
duże pylenie podczas tkania zmniejszone pylenie podczas tkania
wysoka lepkość klejonki niska / średnia lepkość klejonki
zwiększona ilość postojów krosien zmniejszona ilość postojów krosien (zmniejszenie zrywów nici z 6 do 2 na 100.000 wątków)
  stosowanie odzyskanej klejonki przynosi zwiększenie 1 - 2 % wydajności tkalni
konieczna zwiększona wilgotność powietrza na tkalni o 5 % zmniejszona wilgotność powietrza na tkalni
niska przyczepność w porównaniu z klejonkami syntetycznymi zmniejszenie włoskowatości przędzy

Wykańczanie

enzymatyczne lub oksydatywne odklejanie - duże zużycie chemikaliów proces odklejania poprzez spieranie tylko gorąca woda bez środków chemicznych
  odzysk klejonki w ok. 82 - 85 % w stosunku do jej ilości wyjściowej
  koszty receptur przy zastosowaniu odzysku klejonki wyjściowej mniejsze o ok. 50 % od kosztów receptur bez odzysku
duże zużycie środków chemicznych podczas odklejania enzymatycznego lub oksydatywnego brak odklejania enzymatycznego lub oksydatywnego, zmniejszenie o ok. 70 % zużywanych środków chemicznych

Gospodarka wodno - ściekowa

wysoki stopień zanieczyszczenia ścieków poprzez odprowadzenie do nich całej ilości enzymatycznie usuniętej klejonki ( ok. 50 % wszystkich zanieczyszczeń organicznych) radykalne zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków (zaniecz. organiczne, zawiesina); zmniejszenie ilości osadów o ok. 60 - 66 %; po wyrównaniu ich składu i odczynu ścieki nadają się do odprowadzania do kanalizacji miejskiej
  zmniejszenie zużycia wody technologicznej poprzez wtórne wykorzystanie permeatu z procesu odzysku klejonki - zawrócenie 70 - 80 % wody o temp. 80 °C do pralnicy
  lepsze zwilżanie przędzy powodowane solami zawartymi w zawracanym permeacie


Amortyzacja urządzenia do odzysku klejonki i jej wtórnego wykorzystania oraz wtórnego wykorzystania gorącego permeatu w procesie odklejania wynosi około 1,5 roku.

Przykład z praktycznego zastosowania odzysku klejonki dzięki systemowi firmy GTV w jednym z amerykański zakładów włókienniczych:

Tkalnia / wykończalnia: 1 mln mb / miesiąc

Oszczędności roczne przy uwzględnieniu wtórnego wykorzystania odzyskanej klejonki w procesach klejenia i gorącego (80°C) filtratu z ultrafiltracji do odklejania tkaniny oraz zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków wyniosły 950.000 US $.

Pozytywny cashflow poprzez korzystne finansowanie inwestycji, tj. poprzez zastosowanie odzysku klejonki - oszczędności z tego tytułu przewyższają koszty oprocentowania i spłaty kredytu.

Mamy nadzieje, że wyżej przedstawione korzyści z zastosowania odzysku klejonki pozwolą Państwu podjąć słuszną decyzję o zakupie niniejszego urządzenia w naszej firmie.1. odzysk ługu sodowego z procesów merceryzacji i jego wtórne wykorzystanie w
    procesie technologicznym - wyparki

ODZYSK ŁUGU MERCERYZACYJNEGO I JEGO WTÓRNE WYKORZYSTANIE

W czasie merceryzacji powstaje rozcieńczony ług sodowy. W zależności od procesu technologicznego stężenie odprowadzanego do kanalizacji ługu wynosi 4 do 10 st. Be’. Ług ten można poprzez odparowanie zagęszczać do 30 - 40 st. Be’ i wtórnie wykorzystywać.

Zalety odzysku ługu sodowego z merceryzacji:

wtórne wykorzystanie odzyskanego ługu sodowego w 60 do 80 % (radykalne zmniejszenie kosztów zakupu świeżego ługu sodowego)

zostaje zmniejszony odczyn pH ścieków ogólnych z zakładu i nie wzrasta zasolenie spowodowane ich neutralizacją kwasami

odparowane, lekko alkaliczne kondensaty mogą być wykorzystywane do stabilizacji bezpośrednio po impregnacji materiału lub przy wstępnym praniu; nie posiadają twardości, a ich temperatura odpowiada wodzie gorącej

kondensat pary gorącej z wyparki ługu sodowego może być wtórnie wykorzystany jako gorąca woda użytkowa (80 - 85 oC), np. w kotłowni do zasilania kotłów

2. odzysk barwnika indygo i jego wtórne wykorzystanie w procesie barwienia -
    urządzenie do ultrafiltracji

3. zagęszczanie płynów i cieczy na wyparkach (np. ścieki, wody technologiczne,
    produkty w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, chemicznym itp.)

4. oczyszczanie emulsji szlifierskich (woda-olej) na wyparkach lub ultrafiltracją

5. zastosowanie nanofiltracji do rozdziału różnego rodzaju cieczy