oczyszczanie stężonych ścieków organicznych na bezosadowym reaktorze biologicznym (przem. włókienniczy, chemiczny, rolniczy, śr. ochrony roślin itp.)
Reaktor ze stałym złożem do biologicznego bezosadowego oczyszczania ścieków zawierających związki organiczne

  Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem reaktora biologicznego ze stałym zło-żem, to najbardziej racjonalny sposób oczyszczania ścieków ogólnych bądź tych strumieni ścieków przemysłowych, które są zanieczyszczone trudno lub nierozkładalnymi biologicznie związkami organicznymi w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków. Kompaktowa konstrukcja urządzenia oraz praktyczny brak przyrostu osadu nadmierne-go pozwalają stosować bioreaktor do oczyszczania ścieków bez dodatkowych drogich urządzeń peryferyjnych do przeróbki osadów, a oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane jako woda odnowiona do procesów technologicznych (obiegi zamknięte).

W bioreaktorze ulegają rozkładowi rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. W celu sprawnego jego działania ścieki, po wyrównaniu ich składu i stężenia (zbiornik wyrównawczy i neutralizacyjny), poddaje się wstępnemu oczyszczaniu na sitach łukowych lub bębnowych. Osobliwością bioreaktora jest stałe złoże, na którym zasiedlona jest błona biologiczna, charakteryzująca się wysoką sprawnością oczyszczania. Ze względu na wspólnie występujące anaerobowo-aerobowe procesy rozkładu związków stanowiących zanieczyszczenia ścieków, następuje pełna redukcja związków organicznych, azotu amonowego, halogenowych związków organicznych (AOX) jak i barwy (ścieki włókiennicze, chemiczne, pestycydowe, z wysypisk odpadów, przem. spożywczego i in.).

Czas przebywania ścieków w bioreaktorze zależny jest od stężenia dopływających ścieków oraz od wymaganego stopnia ich oczyszczenia (wtórne wykorzystanie odnowionej wody w procesach technologicznych, odpływ do kanalizacji i komunalnej oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do naturalnego odbiornika ścieków - rzeka, jezioro, morze) może wynosić od kilku do kilkudziesięciu godzin, co rzutuje na wielkość urządzenia. W przypadkach ścieków wydzielających silne zapachy nasze bioreaktory na życzenie Zamawiającego wyposażane są w biofiltry do oczyszczania powietrza odlotowego, umożliwiające sytuowanie oczyszczalni ścieków na terenach zabudowanych bez ujemnego wpływu na otoczenie.

Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem biofiltru umożliwia :

redukcję opłat za zrzut ścieków (kary za przekroczenia
  wskaźników dopuszczalnych),

redukcję kosztów wody świeżej (poprzez wtórnie
  wykorzystanie odnowionej wody w procesach technologicznych
  dodatkowa oszczędność zużycia wody świeżej)

całkowitą redukcję opłat za składowanie osadów (np.
  nadmiernego osadu z konwencjonalnych biologicznych
  oczyszczalni - osad czynny, złoża biologiczne, złoża tarczo-we,
  lub osad z fizyko-chemicznego oczyszczania , np. chemiczne
  strącani, koagulacja, flotacja)

Zalety stosowania bioreaktora do oczyszczania ścieków:

bardzo niskie koszty eksploatacji
wysoka sprawność pracy bioreaktora przy niekorzystnym
  współczynniku ChZT/BZT5
pełna eliminacja barwników nawet przy stężonych ściekach
brak przyrostu osadu nadmiernego
brak wpływu skokowego obciążenia biofiltru ładunkiem
  organicznym w dopływie na odpływ ścieków oczyszczonych
możliwość stosowania wysokich obciążeń ładunkiem
  organicznym
blokowy system montażu urządzeń umożliwiający w prosty
  sposób rozbudowę istniejącej oczyszczalni
brak części ruchomych w bioreaktorze
obsługa i konserwacja urządzeń zredukowana do minimum

Na życzenie Zamawiającego firma nasza dostarcza pełną oczyszczalnię ścieków pod klucz. Do obsługi oczyszczalni szkolimy ekipy pracowników Zamawiającego, zapewniamy także opiekę i nadzór nad sprawnym działaniem bioreaktorów i innych urządzeń w czasie ich eksploatacji.

Do zaprojektowania wielkości bioreaktora pożądane są badania w skali półtechnicznej przeprowadzone na danych ściekach. W tym celu firma nasza dysponując pilotowym bioreaktorem przeprowadza wstępne badania na miejscu u Zamawiającego.

Odpowiednie umowy o warunkach nadzoru i eksploatacji oczyszczalni przez naszą firmę możemy zawrzeć z Zamawiającym na jego życzenie.

Zakres stosowania BIOFILTRU:

oczyszczanie ścieków z produkcji środków ochrony roślin,
oczyszczanie stężonych ścieków włókienniczych,
oczyszczanie ścieków chemicznych,
oczyszczanie wód ociekowych z wysypisk śmieci,
oczyszczanie ścieków rolniczych (gnojowice),
oczyszczanie innych rodzajów stężonych ścieków
  organicznych.

W przypadku zapotrzebowania na odpowiednie maszyny, części zapasowe, technologie lub świadczenia i usługi proszę zwracać się do biura naszej firmy w Łodzi:

tel/fax: (042) 678 92 55
lub do biura w Niemczech:
tel.: 0049-7121-20 55 120, fax: 0049-7121.20 55 121
oraz na nasz adres e-mail:budner-koscielski@t-online.de

Postaramy się jak najszybciej opracować dla Państwa odpowiednią ofertę.

Z poważaniem,

Budner-Koscielski-TEXTIL & Sanitary Engineering

podpisano
Dr inż. Stanisław Kościelski